1 §
Osakuntahuoneistolla tarkoitetaan sitä tilaa, jossa Varsinaissuomalainen osakunta (VSO) toimii vakituisesti.

2 §
Tämän ohjesäännön lisäksi osakuntahuoneiston käytöstä määrätään VSO:n ja Savolaisen osakunnan (SavO) yhteisessä huoneisto-ohjesäännössä (jäljempänä yhteinen huoneisto-ohjesääntö), joka tulee hyväksyä molempien osakuntien kokouksissa kunkin osakunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla.

3 §
Osakunnan hallitus voi myöntää osakunnan avaimen käyttöoikeuden osakunnan jäsenelle. Avainten haltijoista ja heidän maksamistaan avainpanteista pidetään rekisteriä.
Hallitus voi peruuttaa avaimen käyttöoikeuden henkilöltä, joka:
1) on rikkonut tätä ohjesääntöä tai yhteistä huoneisto-ohjesääntöä;
2) on eronnut osakunnasta; tai
3) ei enää toimi osakunnassa aktiivisesti.

4 §
Osakunnan kuraattorilla on oikeus, ellei hän katso olevan aihetta ankarampiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin, kieltää tätä ohjesääntöä tai yhteistä huoneisto-ohjesääntöä rikkoneelta enintään kahden viikon ajaksi oleskelu osakuntahuoneistossa. Tämä kielto on annettava viikon kuluessa rikkomuksen ilmitulosta ja tieto siitä on ilmoitettava välittömästi asianomaiselle ja osakunnan virkailijoille.

5 §
Muutoksista tähän ohjesääntöön tai yhteiseen huoneisto-ohjesääntöön on päätettävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä kahdessa perättäisessä osakunnan varsinaisessa kokouksessa.

Varsinaissuomalaisen osakunnan ja Savolaisen osakunnan yhteinen huoneisto-ohjesääntö

1 §
Osakuntahuoneistolla tarkoitetaan sitä tilaa, jossa Varsinaissuomalainen osakunta (VSO) ja Savolainen osakunta (SavO) toimivat vakituisesti.

2 §
Osakuntahuoneisto on tarkoitettu osakuntien ja niiden kerhojen toiminnan ja tilaisuuksien järjestämiseen. Tilojen käytöstä sovitaan osakuntien kesken tarpeen mukaan. Osakuntahuoneisto on lukukausien aikana joka päivä avoin osakunnan jäsenille, kunhan tiloissa tapahtuvien tapahtumien järjestäminen ei häiriinny tai jollei erikseen mainitusta syystä muuta ilmoiteta.
Huoneisto voidaan luovuttaa sopimuksella määräajaksi myös osakuntatoiminnan ulkopuoliseen käyttöön. Tällöin tilaisuudesta on tiedotettava osakuntalaisille ja sille on tarvittaessa määrättävä osakuntaa edustava valvoja. Tilojen luovuttamisesta päättävät yhdessä VSO:n isäntä kuraattorin antamien ohjeiden mukaan ja SavOn toiminnanjohtaja.

3 §
Osakuntahuoneistossa oleskeluun ovat oikeutettuja osakuntien jäsenet, VSO:n seniorit ja SavOn entiset jäsenet. Heillä on myös oikeus tuoda omalla vastuullaan huoneistoon vieraitaan, ei kuitenkaan vastoin kuraattorin tai isännän nimenomaista kieltoa. Osakunnalla oleskelevan tulee pyydettäessä todistaa oikeutensa olla tiloissa osakuntatarran, avaimen tai muun osakunnan hyväksymän todistuksen avulla.

4 §
Kukin osakunta myöntää osakuntahuoneiston avaimia omien päätöstensä mukaisesti. Avainten haltijoista ja heidän maksamistaan avainpanteista pidetään rekisteriä.

5 §
Jokainen huoneiston käyttäjä on velvollinen noudattamaan hyvää järjestystä ja siisteyttä. Vioista on ilmoitettava viipymättä osakuntien isännille. Huoneistosta poistuttaessa on huolehdittava, että tiloihin ei jää asiattomia henkilöitä ja että valot sammutetaan, ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan asianmukaisesti.
Henkilökohtaisten tavaroiden pidempiaikainen säilyttäminen osakuntahuoneistossa on sallittu vain osakuntien isäntien luvalla ja heidän osoittamassaan paikassa. Osakunnat eivät vastaa huoneistossa säilytetyistä tavaroista.
Osakuntahuoneiston käytössä on otettava huomioon ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet. Omaisuusvahinkoa tai epäsiisteyttä aiheuttanut henkilö on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen.

6 §
Kirjojen tai muun osakunnan omaisuuden poisvieminen osakuntahuoneistosta on ehdottomasti kielletty ilman kuraattorin tai taloudenhoitajan lupaa. Tavaroiden lainaamiseen voivat lisäksi antaa luvan emännät, isännät ja toiminnanjohtajat.

7 §
Järjestyksenpidosta osakuntahuoneistossa vastaa ensisijaisesti osakunnan tapahtuman järjestäjä. Häiriötä aiheuttava henkilö voidaan poistaa osakuntahuoneistosta.
Osakuntahuoneiston avaimen voivat takavarikoida osakuntien kuraattorit, SavOn toiminnanjohtaja ja VSO:n taloudenhoitaja. Avain on toimitettava SavOn toiminnanjohtajalle tai VSO:n taloudenhoitajalle. Muilta osin kurinpidosta pätee se, mitä osakuntien säännöissä ja ohjesäännöissä määrätään.

8 §
Muutokset tähän ohjesääntöön on tehtävä molempien osakuntien kokouksissa kunkin osakunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla.