Hyväksytty osakunnan kokouksessa 14.9.2011 ja 12.10.2011

1 §

Stipendi- ja lainarahasto on Varsinaissuomalaisen osakunnan oma.

2 §

Rahaston tarkoituksena on edistää luovaa henkistä työtä ja tukea osakuntalaisten hyviä pyrintöjä jakamalla hakemuksesta tai hakemuksetta palkintoja, stipendejä, matka-apurahoja ja avustuksia.

3 §

Rahastosta on mahdollista myöntää seuraavat stipendit: E. N. Setälän stipendi, Niilo Kallion stipendi, J. Pippingsköldin palkinto, Fredrik Färlingin palkinto ja ns. yleinen stipendi.

4 §

Professori E. N. Setälän stipendinä voidaan myöntää:

 1. palkinto hakemuksetta, osakunnan jäsenille tieteellisistä tai taiteellisista aikaansaannoksista; etusija on osakunnan varsinaisilla jäsenillä.
 2. stipendi tai matka-apuraha, hakemuksen perusteella, osakunnan jäsenille jonkin luovan työn suorittamista varten.
 3. avustus, hakemuksen perusteella, Varsinais-Suomeen kohdistuvan tutkimuksen suorittamiseksi. Avustus voidaan myöntää sellaisellekin henkilölle, joka ei ole osakunnan jäsen. Etusija on kuitenkin jäsenillä.

5 §

Kouluneuvos Niilo Kallion stipendin myöntäminen:

Niilo Kallion rahaston tarkoituksena oli tukea Salon seudulta syntyisin tai kotoisin olevien Varsinaissuomalaisen osakunnan jäsenten opintoja. Stipendi voidaan myöntää Salon seudulta syntyisin tai kotoisin oleville Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan läsnäoleville jäsenille, jotka opiskelevat ensisijassa lainavaroin ja ovat menestyneet opinnoissaan hyvin. Tasaveroisista hakijoista etusija on sillä, joka tekee opinnäytetyötään tai on aktiivisesti osallistunut osakunnan toimintaan. Salon seutuun luetaan kuuluviksi Salon kaupunki sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat.

6 §

Inspehtori J. Pippingsköldin palkinnon myöntäminen:

J. Pippingsköldin palkinto voidaan myöntää jotakuinkin virheettömällä ranskan tai englannin kielellä laaditulle tieteelliselle tai kirjalliselle kirjoitelmalle.

7 §

Fredrik Färlingin palkinnon myöntäminen:

Jos stipendi myönnetään sanomalehtialalla toimivalle tai sille aikovalle henkilölle, se jaetaan Fredrik Färlingin palkintona.

8 §

Yleisen stipendin myöntäminen:

Rahastosta on mahdollista myöntää stipendi, joka ei ole varsinainen nimikkostipendi.

Stipendin saajan tulee olla toiminut aktiivisesti osakunnassa tai olla muulla tavoin ansioitunut. Tämä stipendi voidaan myöntää hakemuksesta tai erityisistä syistä hakemuksetta.

9 §

Rahaston peruspääoma, jota ei saa vähentää, on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.

Peruspääomaan lisätään vuosituotosta vähintään neljännes. Vuosituoton muu osa ja tarkoitukseen saadut muut varat lisätään käyttöpääomaan, josta jaetaan stipendit.

10 §

Rahaston hoidosta ja tuoton käyttämisestä päättää osakunnan rahastojen hoitokunta, johon kuuluvat osakunnan inspehtori kokoonkutsujana ja puheenjohtajana, kuraattori varapuheenjohtajana, osakunnan taloudenhoitaja sihteerinä sekä osakunnan vuosittain valitsemat kaksi muuta jäsentä, joista toinen osakunnan seniorijäsen ja toinen varsinainen jäsen. Hoitokunnan jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on velallinen osakunnalle.

11 §

Hoitokunta on päätösvaltainen neljän jäsenen läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

12 §

Rahastojen hoitokunnan tehtävänä on:

 1. Päättää rahaston hoidosta ja stipendien myöntämisestä. Periaatteena on, etteivät myönnettävät summat saa olla aivan mitättömiä. Varat voidaan kokonaisuudessaankin käyttää samaan tarkoitukseen. Ellei sopivia käyttötarkoituksia jonakin vuonna ilmene, varat voidaan kokonaan tai osaksi siirtää käytettäväksi myöhempinä vuosina taikka siirtää rahaston peruspääomaan. Mikäli stipendejä ei päätetä myöntää, on ennen päätöksen tekemistä kuultava osakunnan hallitusta.
 2. Päättää rahaston varojen sijoittamisesta ja arvopapereiden sekä muiden asiakirjojen säilyttämisestä.
 3. Valvoa, että rahaston kirjanpitoa hoidetaan oikein.
 4. Päättää muista rahaston hoitoon liittyvistä asioista.

13 §

Rahaston hoitajana toimii osakunnan taloudenhoitaja.

14 §

Rahastonhoitajan tehtävänä on:

 1. Kutsua puheenjohtajan toimeksiannosta jäsenet kokouksiin.
 2. Huolehtia rahaston kirjanpidosta ja kirjeenvaihdosta ja tehdä vuoden päättyessä tilinpäätös.
 3. Tallettaa tai sijoittaa rahaston varat ja säilyttää velkakirjat ynnä muut asiakirjat rahastojen hoitokunnan päätösten mukaisesti.
 4. Toimia sihteerinä hoitokunnan kokouksissa ja pitää pöytäkirjaa, johon merkitään hoitokunnan päätökset.
 5. Panna toimeen muut hoitokunnan päätökset.

15 §

Osakunta julistaa osakunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä tarvittaessa muulla tavoin joka vuosi viimeistään tammikuun loppuun mennessä rahaston stipendit haettaviksi kuukauden kuluessa. Hakemukset on osoitettava rahastojen hoitokunnalle ja jätettävä kuraattorille tai taloudenhoitajalle.

16 §

Hoitokunnan stipendejä koskeva päätös ilmoitetaan osakunnan vuosijuhlassa ja osakunnan taloudenhoitaja maksaa stipendit vuosijuhlassa tai kohta vuosijuhlan jälkeisinä päivinä.

17 §

Rahaston tilikautena on kalenterivuosi.

18 §

Taloudenhoitajan on tehtävä tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen osakunnan tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä tai taloudenhoitajan vaihtuessa.

19 §

Rahastojen hoitokunta on rahaston varoista ja tilinpidosta osakunnalle vastuuvelvollinen. Osakunnan tilintarkastajat tarkastavat rahaston tilit ja hallinnon. Vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja taloudenhoitajalle päättää osakunta.

20 §

Lisäyksistä tai muutoksista näihin sääntöihin on päätettävä kahden kolmasosan enemmistöllä kahdessa perättäisessä osakunnan varsinaisessa kokouksessa.