Hyväksytty osakunnan kokouksessa 14.9.2011

1 §

Varsinaissuomalaisen osakunnan harrastustoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi voivat osakunnan jäsenet perustaa osakuntaan kerhoja osakunnan sääntöjen 53 §:n mukaisesti.

Osakunnan kerhot ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joihin sovelletaan osakunnan sääntöjen ja tämän ohjesäännön lisäksi sitä, mitä yhdistyslaissa säädetään rekisteröimättömistä yhdistyksistä.

2 §

Kerhon jäsenistä vähintään kahden kolmasosan on oltava osakunnan jäseniä.

3 §

Kerholla tulee olla puheenjohtaja, joka on kerhon toiminnasta osakunnalle vastuuvelvollinen. Puheenjohtajan on oltava osakunnan jäsen. Lisäksi kerholla tulee olla sihteeri sekä kerhon kokouksen päättämä määrä muita virkailijoita.

Kerhon puheenjohtajan ja sihteerin valinnasta on ilmoitettava osakunnan kokoukselle.

4 §

Kerholla on oltava säännöt, joista käy ilmi ainakin kerhon nimi, tarkoitus, toimintamuodot ja jäseneksi pääsemisen edellytykset. Säännöissä on myös määrättävä, miten usein kerhon on vähintään pidettävä kokouksia sekä miten kokoukset on kutsuttava koolle.

5 §

Kerho voi asettaa jäsenilleen velvollisuuden suorittaa jäsenmaksuja tai muita maksuja, jos tästä on määrätty kerhon säännöissä.

6 §

Osakunta voi myöntää kerholle toiminta-avustuksen hakemuksesta. Hakiessaan avustusta osakunnalta kerhon on esitettävä toimintakertomus, selvitys kerhon taloudellisesta asemasta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle.

Toiminta-avustuksen myöntämisestä päättää osakunnan hallitus. Hallituksen on julistettava toiminta-avustukset haettaviksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

7 §

Osakunnan kokous voi todeta kerhon lakanneeksi, jos kerholla ei kahden edellisen lukukauden aikana ole ollut toimintaa.

Osakunnan kokous voi lakkauttaa kerhon, jos se jatkuvasti toimii osakunnan sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti.

8 §

Lisäyksistä tai muutoksista tähän ohjesääntöön on päätettävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä kahdessa perättäisessä osakunnan varsinaisessa kokouksessa.